در باره ما

“آموزش قوی‌ترین سلاحی است که می‌توانید برای تغییر دنیا از آن استفاده کنید.” نلسون ماندلا

مهم نیست که پناهندگان / مهاجران از کجا آمده یا در قلب ایشان چه اعتقادی دارند: ما به آن سوئیس ضرورت داریم که با آغوش باز از آنها استقبال می کند و به آنها احساس امنیت و اجتماع اهدا می کند.

برای ترویج آینده مشترک ما می خواهیم به عنوان یک جامعه و از طریق همبستگی مستقیم یک بشر با دیگری، کمک کنیم. با این هدف OneFuture در سال ۲۰۱۵ء تاسیس شد.

به عنوان یک تیم ما در حال حاضر با خوابگاههای متقاضیان پناهندگی و با نقاط تماس برای مهاجران همکاری می کنیم تا از پیشنهادات مان آگاه سازیم و آن را بلافاصله در دسترس قرار دهیم.

گروه

گروه اصلی ما

blog-poster

Eyal Donath


Board Member

eyal@onefuture.ch

blog-poster

Andri Silberschmidt


Board Member

andri@onefuture.ch

blog-poster

Reda Rebib


Board Member

Reda@onefuture.ch

blog-poster

Rahel Furrer Yeboah


Community Outreach

rahel@onefuture.ch

blog-poster

Amir Donath


Head of Finance

amir@onefuture.ch

blog-poster

Julia Müller


Communications

julia@onefuture.ch

blog-poster

Yaniv Donath


Head of Operations

yaniv@onefuture.ch

blog-poster

Jonathan Unger


Head of Web Development

jonathan@onefuture.ch

blog-poster

Dave Haug


Distribution

dave@onefuture.ch

blog-poster

Cédric Bollag


Strategic Advisor

cedric@onefuture.ch