நான் Mahmood Alizadeh

நான் 20இத்தனை வயதாகிறது

வணக்கம்!

I like fitness very much, but also cooking, drinking tea and meeting friends. I am a couple of years now in Switzerland and happy be be able to stay and hopefully to start work very soon.

தொடர்பு

ஒத்துக்கொள்ளுங்கள்! இது தொடர்பு கொள்ளும் நேரம்

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.

Thank you for your message

அனுப்பவும்
முகவரி
Zürich
-
சமூக இணைப்புகள்