ሕቶታት

OneFuture ንመን እዩ ዘገልግል?

OneFuture ንኩሉ ናብ ሰዊዘርላንድ ዝመጸን ሓገዝ ዝደልን ሓዱሽ ህዝቢ እዩ ዘገልግል፡፡ ስደተኛ ኩኑ ጽግዕተኛ ብዘየገድስ ንኩሉ ኢና ነስተናግድ፡፡ ዝኮነ ይኩን ሓገዝ እንተደኣ ደሊኩም ፤ ብዘይ ምንም ስክፍታ ይራከቡና፡፡

ኣብ OneFuture እንታይ ዓይነት ሓገዝ እየ ዝረክብ?

OneFuture ሰብ ንምሕጋዝ ድሌት ብዘለዎም ብማሕበረሰብ ዝተመስረት እዩ፡፡ ኩሉ ሰብ ከከም ድሌቱን ዓቅሙን እዩ ዝሕግዝ፡፡ ናይና ግልጋሎት ዝተፈላለይ ክፍልታት እዩ ዘለዎ ፤ ካብ ቃንቃ ምምሃር ጀሚሩ ክሳብ ናይ ስዊስ ሕጋዊ ስርዓት ምምሃር ይበጽሕ፡፡ ምስ ኣብ ጥቃኩም ዝነብሩ ሰባት እውን ምርካብ ትክእሉ ኢኩም፡፡

ምስ ዝሕግዘኒ ሰብ ብከመይ ይራከብ?

ብናይና ዌብሳይት ብምጥቃም ፣ ኩሎም ዓይነታት ሓገዝቲ ዝርዝር ትረክቡ ትክእሉ ኢኩም፡፡ ምስ ናይኩም ድሌት ዝሰማማዕ ሰብ እውን ትመርጹ ትክእሉ ኢኩም፡፡ ኣብ ማንነቱ ብምጽቃጥ ምስኡ ተዋግዑ ትክእሉ ኢኩም፡፡

ከፊለ ድየ ነቲ ሓገዝ ዝረክብ?

ብፍጹም፡፡ምንም ዓይነት ክፍሊት ኣይትከፍሉን ኢኩም፡፡

ከመይ ገይረ ሓጋዚ ክኮን ይክእል?

ብቀሊሉ አብ ዌብሳይትና ዝርከብ ናይ መመዝገቢ ፎርም ይምልእዎ፡፡ (ብግምት 3 ደቒቃ እዩ ክውድአልኩም) ካብኡ ምጅማር ትክእሉ ኢኩም፡፡ ምንም ዓይነት ከቢድ ጻዕሪ ኣየድልየኩምን እዩ፡፡  ሰብ ከግንየካ ከም ዝክእልን እስካ ድማ ክትሕግዝ ከምእትክእል ምፍላጥ እዩ፡፡

ኣበይ ተተጋነና ይሓይሽ?

ንሕና አብ ህዝባዊ ቦታታት ንክትራከብ ብጥብቂ ንመክር፡፡ እዚ ማለት ድማ ኣብ ናይ ሓጋዚ ወይ ድማ ተምሃሮ ገዛ ምርካብ ኣድላይ ኣይኮነን ኢልና ንኣምን፡፡ ንኣብነት ኣብ ቡና ቤት ፣ ቤተ-መጻሕፍቲ ፣ ዩኒቨርሲቲ ንክትራከብ ንመክር፡፡

ችግር ተተፈጢሩ ከመይ ገይረ ምሳካትኩም ክጋነ ይክእል?

ሓደጋ ተጋጢሙካ ናብ ፖሊስ (117) ፣ ኣመቡላንስ (118) ፣ ናብ ሓዊ ሓደጋ (114) ትድውል ትክእል ኢካ፡፡ እንድሕር ምስ ሓጋዚካ ምስ ተራከብካ ዝኮነ ችግር ተገጢሙካ ወይ ድማ ሕቶ ተሃልዩካ ነኣና ትነግረና ትክእል ኢካ፡፡

እንድሕር ናይ ሓጋዚ አካውንት ሃልዩኒ ግን ገይሸ ተኮይነ ወይ ድማ ጊዘ ተዘይብለይ ከ?

ኣካውንትካ ክትድምስስ ኣይግባእን፡፡ ብቀሊሉ ሰታተስ አብ ዝብል ኣብሰንት ትብሎ ትክእል ኢካ፡፡ ካብኡ ምስተመለስካ ካልኣይ ኣክቲቬት ምግባር ይከኣል እዩ፡፡

እቶም ናይ ሓገዝቲ ኣካውንታት ዝተረጋገጹ ድዮም?

ቡዱንና ዝኮነ ይኩን ሓዱሽ ሰብ እንተተመዝጊቡ ነጽንዖ ኢና፡፡ እንድሕር ብዛዕባ እቲ ሰብ ዝኮነ ጥርጣረ ኣሕዲርና እውን ንራከቦ ኢና፡፡

ናብቲ ዋና ቡድን ከመይ ገይረ ይምዝገብ?

እንድሕር ትሕግዙ ደሊኩም ወይ ድማ ናይ ካብ ትርፊ ነጻ ዝኮነ ድርጅትና ትሕወሱ ደሊኩም ፣ ብዛዕባ ማንነትኩም ዝገልጽ ዝርዝርኩም ብ info@onefuture.ch ልኣኩልና፡፡

ን OneFuture ዝጠቅም ጠቓሚ ሓሳብ ተሃልዩኒ ከ?

ዝኮነ ይኩን ሓሳብ እንተሃልይኩም  ሓሳብኩም ክንቅበል ድልዋት ኢና፡፡ OneFuture ማሕበረሰባዊን ንኩሉ ክፍቲ ዝኮነን ቦታ እዩ፡፡ ንዝኮነ ይኩን ሓሳባኩም በይዛኩም አፍልጡና፡፡

ተወሰክቲ ሕቶታት ተሃልዮምኒ ከ?

ዝኮነ ይኩን ሕቶ እንተሃሊኩም ፤ ይርከቡና ዝብል ፎርም ብምጥቃም ትረክቡና ትክእሉ ኢኩም፡፡ ወይ ድማ ናብ info@onefuture.ch ኢ-ሜይል ለአኩልና፡፡