ከመይ ገይርካ

ከመይ ገይርካ ከምትሕግዝ

ከም ሓጋዚ ተመዝብ፤ እንተስ ሓንቲ ሰዓት ወይ ኩሉ ሻዕ ምርካብ ፣ ዝኮነ ይኩን ኣስተዋጽኦ ወይ ሓገዝ ንክትገብሩልና ንላቦ፡፡ ማንነትኩም ፍጠሩ፡፡ ዝኮነ ይኩን ሕቶ ተሃልይኩም ተጋነዩና፡፡

ንህቦ ውህብቶ የፋልጡልና፡ ናይና ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ትፈልጡ ዶ? ብዛዕባና ብዛዕባ OneFuture ንገርዎም፡፡ ከምእ ብምግባርኩም ንሕና ሕጉሳት ኢና፡፡ ንክተፋልጡልና እውን ሓበሬታታት ዝሓዙ ወረቀታት ክንህበኩም ሕጉሳት ኢና፡፡

ምሳና ሓቢሮም ይስርሑ፡ ምሳና ብምትሕብባሮም ዝበለጸ ለውጢን ጽፈት አሰራርሓን የምጽእ፡፡ ትኩሮትኩም ምሳና ተኮነ ንሕና ደስ ይብለና፡፡ ምሳና ብምርካብ እውን ምትሕብባርኩም ትገልጹ ትክእሉ ኢኩም፡፡

ናብ ዋና ቡድን ይተሓወሱ፡ ማንነትካ ፈጢርኩም ኣለኩም ፣ ግን ብዝበለጸ ክትሳተፉ ትደልዩ ዶ? ኣብዚ ካብ ትርፊ ነጻ ዝኮነ ድርጅት ብዝበለጸ ትተፉ ትደልዩ ዶ? መልስኩም እወ እንተኮይኑ ፣ ናብ info@onefuture.ch ማመልከቻኩም ኣእትዉልና፡፡ ንሕና ድማ ክንራከበኩም ኢና፡፡

የለግሱ፡ OneFuture ካብ ትርፊ ነጻ ዝኮነድርጅት እንትትኮን መጀመርያ ክንጅምር ተለና ብናይ ባዕልና ገንዘብ ኢና ጀሚርና፡፡ ነዚ ድማ ካባኩም ነግንዮ ዝኮነ ይኩን ሓገዝ ንቡዙሓት ሰባት ንምብጻሕን ንምሕጋዝን እዩ ዝውዕል፡፡ ብጥያቄኩም መሰረት ድማ ሕድሕድ ገንዘብ ኣበይ ከም ነውዕሎ ሓበሬታ ንህበኩም ኢና፡፡